เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น สี KYOCERA TASKalfa 2552ci,3252ci

KYOCERA TASKalfa 2552ci,3252ci

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังส์ชั่น Copier, Printer, Scanner, Fax (option) รองรับงานได้สูงสุด 100,000 ต่อเดือน

รองรับงานได้สูงสุดเดือนละ 100,000 แผ่น

ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดำ 25 และ 32 แผ่น, สี 25 และ 32 แผ่นต่อนาที (A4), ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A5R – A3

ความเร็วหน่วยประมวลผล T1024 (Dual Core) / 1.0GHz

ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi, 9,600 x 600 dpi / 4 Bit per dot ให้ความคมชัดสาเนาเหมือนจริง

ชุดป้อนต้นฉบับอ่านต้นฉบับกลับหน้าหลัง (DP-773) บรรจุได้ 50 แผ่น (50-80g/m2)

กลับสาเนาหน้าหลังอัตโนมัติ (Duplex) ความหนากระดาษ (60-220 g/m2)

ใช้ผงหมึก 4 สี Cyan, Magenta, Yellow, Black ชนิด MICRO Toner ที่สร้างสาเนาได้ทุกรายละเอียดของภาพสี

เทคโนโลยี่ใหม่สาหรับการถ่ายเอกสารขาวดา ชุดหมึกจะแยกทางานอิสระ ถึงแม้ผงหมึกสีหมดก็ตาม

แม่แบบสร้างภาพชนิด OPC Drum มีความทนทานใช้งานได้ 2 แสนมิเตอร์ต่อลูกต่อสี

ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องสูงสุดเพียง 30 วินาที

ความเร็วแผ่นแรก 6.2 วินาที (B/W), 8.1 วินาที (Color)

ตั้งจานวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สาเนา

หน่วยความจามาตรฐาน (Memory)ในเครื่อง 3.5 GB Ram + 160 GB HDD

ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น (ปรับอิสระ A5R-A3 ความหนากระดาษ 60-256 แกรม) และพร้อมป้อนมือ 100 แผ่น (ปรับอิสระ A6R-A3 ความหนากระดาษ 60-256 แกรม)

จอภาพสี (Intelligent Control Panel) แสดงคาสั่งแบบสัมผัสขนาด 8.5 นิ้ว แบบปัดสไลด์ (Swivel type) และสามารถปรับระดับการมองได้ 90 องศา

อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% พร้อมย่อ 5 ระดับ ขยาย 5 ระดับ

สามารถย่อ-ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้

Auto Drawer Switching การถ่ายต่อเนื่องถ้าถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ

Auto Paper Selection เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ

Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจาโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจานวนสาเนาได้

Invert คือการถ่ายภาพกลับขาว-ดา / Mirror คือการถ่ายภาพกลับซ้าย-ขวา

Program Memory สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจาได้ 50 โปรแกรม

Collate Offset (Electronic Sort) การจัดเรียงเอกสารสาเนาเป็นชุดได้ 999 ชุดโดยอัตโนมัติ แบบสลับไขว้

Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสาเนาได้ถูกต้อง

Combine Mode การถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1 , 4/1 ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า

Page Number การพิมพ์ลาดับเลขจานวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text Stamp

Margin Shift การเลื่อนขอบสาเนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้ -18 ถึง +18 ม.ม

สามารถเลื่อนภาพมาอยู่กึ่งกลางกระดาษ (Centering) ได้

Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด โดยมีถ่ายทาปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้

Border Erase Mode การลบขอบดาของสาเนาเลือกได้ได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือลบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง หรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 ม.ม

Split Copy การถ่ายสาเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น

OHP Back การถ่ายแผ่นใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่นใสเปล่าก็ได้

Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กาหนดจานวนใช้ สามารถตั้งได้ 1,000 รหัส หรือสามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วย ID Card

Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพักงานเก่าจานวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจา

Booklet Copy การถ่ายทาเอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ

Repeat copy ระบบการถ่ายซ้าเพิ่มเติมจากงานที่ถ่ายเสร็จแล้ว ซึ่งไม่จาเป็นต้องอ่านต้นฉบับใหม่อีกครั้ง

Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้าหลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทำนามบัตร

Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน

Poster Mode ถ่ายเอกสารเป็นขนาดใหญ่เท่ากับโปสเตอร์ (A2, A1, AO)

Document Box (File Name Entry) คือการบันทึกงาน พร้อมตั้งชื่อ วันเวลา เก็บไว้ที่หน่วยความจา HDD สะดวกต่อการเรียกใช้งาน ซึ่งสามารถรวมงานหลายงานไว้ในไฟล์เดียวได้

Accessibility Display เป็นฟังส์ชั่นปรับให้อักษรหน้าจอการใช้งานให้ใหญ่ขึ้น เพื่อสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ

Help เป็นโปรแกรมช่วยแนะนาการใช้งานสาหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมาก่อน

ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่นต่อนาที A4 (B/W), 25 แผ่นต่อนาที A4 (Color)
ความเร็วแผ่นแรก 6.9 วินาที (B/W), 9.1 วินาที (Color)
ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6,PJL,KPDL 3(PostScript 3 compatible), XPS, PDF Direct Print
การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface
Network Print / Support Protocols : TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
รองรับในระบบปฏิบัติการของ WINDOWS OS, Novell OS, MAC OS10.x, UNIX OS
Security Print , E-mail Printing, Internet Printing, USB Direct Print
Mono Color การถ่ายเอกสารเดียวได้ 6 สี คือ Cyan, Magenta, Yellow, Red, Green, Blue
2 Color mode การถ่ายเอกสาร 2 สีโดยสีดาเป็นสีหลัก
One Touch Image Adjust การปรับภาพแบบง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น Vivid, Smooth, Dull เป็นต้น
Hue adjust การปรับเพิ่มลดสีได้ตามต้องการของผู้ใช้
Back Ground Density Adjust การปรับลดพื้นหลัง
Gloss Mode, ACS etc.
ความเร็วในการสแกน 48 / 48 หน้าต่อนาที (300 dpi / 600 dpi) Single Scan DP-773
ความเร็วในการสแกน 15 / 15 หน้าต่อนาที (300 dpi / 600 dpi) Duplex Scan
สามารถสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง A3 (11” x 17”)
ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 level/ Color)
ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 level/ Color)
Scan-TO-EMAIL ได้สูงสุด 2,000 address, max 500 address/ group
Scan-TO-USB, TWAIN Scanning
Sent and Print, Sent and Store เป็นฟังส์ชั่นสั่งสแกนงานพร้อมพิมพ์หรือเก็บงานในครั้งเดียว
รูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG , XPS, High Comp PDF
มาตรฐานเครื่องโทรสาร Super G3 (33.6 Kbps) & JBIG, MMR, MR, MH
ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาทีต่อแผ่น (มาตรฐาน CCITT Chart#1)
หน่วยความจามาตรฐาน 12 MB (Max 120 MB with option fax memory)
ความละเอียด 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ A4 – A3, ต้นฉบับรูปเล่ม หรือวัตถุ 3 มิติได้
Network Faxing คือการรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายได้
Rotate Receive คือการรับเอกสารขนาด A4 ให้พอดีกับกระดาษที่มีไม่ว่าจะวางยาวหรือขวางก็ได้
Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ
Address Book การบันทึกหมายเลขปลายทางได้ 2,000 เลขหมาย
Group dial การกระจายเอกสารไปปลายทางได้ 500 เลขหมาย
One Touch คือการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ได้ 100 ปุ่ม
2 In 1 Reception คือการรับเอกสาร 2 แผ่นให้ลงบนกระดาษรับ A4 เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ
F- Code confidential box ระบบการรับเอกสารข้อมูลส่วนตัวเข้ารหัสกล่องเป็นความลับ สามารถตั้งได้ 100 กล่อง