เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ KYOCERA ECOSYS M-2040dn/M-2540dn*

KYOCERA ECOSYS M-2040dn/M-2540dn*

ถ่ายเอกสาร print scan fax* รวมผงหมึก อะไหล่ และบริการ เซอร์วิสตรวจเช็คเครื่องทุกๆเดือน

เป็นแบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม ใช้กระดำษธรรมดำ

ควำมละเอียด 1,200 dpi x 1,200 dpi (Print), 600 x 600 dpi (Scan, Copy) เฉดสี 256 ระดับ

หน่วยประมวลผล Cortex-A9 800 MHz

มีหน่วยควำมจำ 512 MB standard (Max 1,536 MB )

ควำมเร็วในกำรพิมพ์ 40 แผ่นต่อนำที (Copy & Print) ขนำดกระดำษ A4

ควำมเร็วแผ่นแรกเพียง 6.4 วินำที (copy/ print)

ใช้เวลำในกำรอุ่นเครื่องไม่เกิน 17 วินำที

ชุดป้อนต้นฉบับอ่ำนครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้ำอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น

ใช้ไฟฟ้ำ AC 220-240 V, 50-60 Hz, สิ้นเปลือง Printing: 439 W, Stand-By: 65 W, Sleep mode: 3.7 W

ระดับเสียง (ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 48 dB (A), Stand-By: 29 dB (A)

Toner Kit ใช้งำนได้ 7,200 หน้ำ (มำตรฐำน ISO/IEC 19752) และ Start Toner ใช้งำนได้ 3,600 หน้ำ

ถ่ายเอกสาร A4-F14 ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที ถ่ายเอกสาร พริ้น สแกน แฟกซ์*
ตั้งจำนวนกำรถ่ำยต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนำ