เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ขาว-ดำ KYOCERA TASKalfa 4002i,5002i

KYOCERA TASKalfa 4002i,5002i

เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังส์ชั่น ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (option) แบบตู้เซมิ-คอนโซล ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม

ความเร็วหน่วยประมวลผล T1024 (Dual Core) / 1.2GHz

หน่วยความจามาตรฐาน (Memory)ในเครื่อง 4 GB Ram + 320 GB HDD + SSD 8 GB

หน้าจอสัมผัส 9 inch Color Touch LCD Panel

ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น (ปรับอิสระ A5R-A3 ความหนากระดาษ 60-256 แกรม) และพร้อมป้อนมือ 100 แผ่น (ปรับอิสระ A6R-A3 ความหนากระดาษ 60-256 แกรม)

อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% พร้อมย่อ 5 ระดับ ขยาย 5 ระดับ

สามารถย่อ-ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้

Auto Drawer Switching การถ่ายต่อเนื่องถ้าถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ

Auto Paper Selection เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ

Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจาโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจานวนสาเนาได้

Invert copy คือการถ่ายภาพกลับขาว-ดา / Mirror copy คือการถ่ายภาพกลับซ้าย-ขวา

Program Memory สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจาได้ 50 โปรแกรม

Collate Offset (Electronic Sort) การจัดเรียงเอกสารสาเนาเป็นชุดได้ 999 ชุดโดยอัตโนมัติ แบบสลับไขว้

Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสาเนำได้ถูกต้อง

Combine Mode การถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1 , 4/1 ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า

Page Number การพิมพ์ลาดับเลขจานวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text Stamp

Margin Shift การเลื่อนขอบสาเนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้ -18 ถึง +18 ม.ม

สามารถเลื่อนภาพมาอยู่กึ่งกลางกระดาษ (Centering) ได้

Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด โดยมีถ่ายทาปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้

Border Erase Mode การลบขอบดาของสาเนาเลือกได้ได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือลบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง หรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 ม.ม

Split Copy การถ่ายสาเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น

OHP Back การถ่ายแผ่นใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่นใสเปล่าก็ได้

Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กาหนดจานวนใช้ สามารถตั้งได้ 1,000 รหัส หรือสามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วย ID Card

Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพักงานเก่าจานวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจา

Booklet Copy การถ่ายทาเอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ

Repeat copy ระบบการถ่ายซ้าเพิ่มเติมจากงานที่ถ่ายเสร็จแล้ว ซึ่งไม่จาเป็นต้องอ่านต้นฉบับใหม่อีกครั้ง

Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้าหลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทำนามบัตร

Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน

Poster Mode ถ่ายเอกสารเป็นขนาดใหญ่เท่ากับโปสเตอร์ (A2, A1, AO)

Document Box (File Name Entry) คือการบันทึกงาน พร้อมตั้งชื่อ วันเวลา เก็บไว้ที่หน่วยความจา HDD สะดวกต่อการเรียกใช้งาน ซึ่งสามารถรวมงานหลายงานไว้ในไฟล์เดียวได้

Accessibility Display เป็นฟังส์ชั่นปรับให้อักษรหน้าจอการใช้งานให้ใหญ่ขึ้น เพื่อสะดวกสาหรับผู้สูงอายุ

Help เป็นโปรแกรมช่วยแนะนาการใช้งานสาหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมาก่อน