เครื่องพริ้นเตอร์ KYOCERA ECOSYS P2040dn

KYOCERA ECOSYS P2040dn

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเทคโนโลยีระบบ Ecosys ของเคียวเซร่า

เป็นแบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม ใช้กระดำษธรรมดำ

ควำมละเอียด 1,200 dpi x 1,200 dpi

หน่วยประมวลผล Cortex-A9 800 MHz

มีหน่วยควำมจำ 256 MB standard

ควำมเร็วในกำรพิมพ์ 40 แผ่นต่อนำที

Toner Kit ใช้งำนได้ 7,200 หน้ำ (มำตรฐำน ISO/IEC 19752) และ Start Toner ใช้งำนได้ 3,000 หน้ำ

รองรับการพิมพ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ความเร็วในการพิมพ์/นาที (Print Speed) 40 แผ่น/นาที
หน่วยประมวลผล (Processor) Cortex-A9 800MHz
ความละเอียดในการพิมพ์ (Resolution) 1,200x1,200 dpi
หน่วยความจำ (Memory) มาตรฐาน (Standard) 256 MB
รองรับการใช้งานสูงสุด (Duty/Month) 50,000 แผ่น/เดือน
พิมพ์ 2 หน้า อัตโนมัติ (Duplex Unit)
รองรับกระดาษขนาดใหญ่สุด (Paper Size) A4
ถาดบรรจุกระดาษ (Cassette Tray) 250 แผ่น
ช่องป้อนมือ (MP Tray) 100 แผ่น
ความหนากระดาษ 60 – 220 g/m2
ระบบการเชื่อมต่อ (Interface) USB 2.0, USB Direct Print
Network Card 10 Base-T/100/1000 Base-TX
ภาษาการพิมพ์ (Printer Language) PCL6/PCL5e
PostScript @ Language PostScript 3
รองรับระบบปฏิบัติการ (Software Compatibility) Window 98/ME/2000/XP/VISTA/7,8,10 UNIX LINUX, MAC OSX Version 10.2 หรือ สูงกว่า
ผงหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ (toner Model) TK-1168
ปริมาณพิมพ์ได้ 5% A4 7,200 แผ่น
ต้นทุนพิมพ์ต่อแผ่น (Cost Per Page) 0.48 บาท
รับประกันเครื่อง (Printer Warranty) 3 ปี หรือ 100,000 แผ่น
รับประกันดรัมแม่แบบ (Drum Warranty) 3 ปี หรือ 100,000 แผ่น
ดรัมแม่แบบมีอายุการใช้งาน 100,000 แผ่น